Tạo địa chỉ

Tạo điểm gửi hàng cho khách hàng

post
CustomerInsertClientHub

/Api/Customer/CustomerInsertClientHub
Request
Response
Request
Body Parameters
Address
required
string
Địa chỉ khách hàng theo định dạng Số nhà/đường, Phường/Xã, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố
ContactName
required
string
Tên liên hệ
ContactPhone
required
string
Số điện thoại liên hệ
IsMain
required
boolean
Có phải địa chỉ chính hay không
DistrictName
required
string
Tên Quanajj/Huyện
ProvinceName
required
string
Tên Tỉnh/Thành phố
WardName
required
string
Tên Phường/Xã
Response
200: OK
Cake successfully retrieved
{
"HubInfo": {
"Address": "HH1, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
"WardID": "CYGYHO",
"ClientHubID": "248",
"ContactName": "Nguyễn Thành Trung",
"ContactPhone": "0986226622",
"DistrictID": "CGY",
"IsMain": "true",
"ProvinceID": "HNI",
"CustomerID": "15",
"Status": "Init",
"StatusName": "Chờ duyệt"
},
"Errors": [],
"ErrorMessage": ""
}

Mẫu ví dụ

{
"HubInfo":
{
"Address": "HH1, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội",
"ContactName": "Nguyễn Thành Trung",
"ContactPhone": "0909123456",
"IsMain": "true",
"DistrictName": "Cầu giấy",
"ProvinceName": "Hà Nội",
"WardName": "Yên Hòa"
}
}