Danh sách dịch vụ GTGT

API lấy danh sách các dịch vụ giá trị gia tăng được cung cấp bởi 247Express

post
Services

/api/MasterData/Services
Request
Response
Request
Response
200: OK
{
"Services": [
{
"ServiceID": "HDL",
"ServiceName": "Hàng đông lạnh"
},
{
"ServiceID": "BP",
"ServiceName": "Báo phát"
},
{
"ServiceID": "HQK",
"ServiceName": "DV hàng quá khổ"
}
],
"Errors": [],
"ErrorMessage": ""
}

Mẫu ví dụ

{}