247API
Search…
Tracking đơn hàng
Tracking đơn hàng. Số lượng tracking không vượt quá 200.000 lần/ngày.

TRẠNG THÁI ĐƠN

1.DALAYHANG: Đơn hàng đã được nhân viên giao nhận của 247Express tới lấy hàng.
2.DANGVANCHUYEN: Đơn hàng đang được vận chuyển bởi 247.
3.DANGDIPHAT: Đơn hàng đang phát.
4.PHATTHANHCONG: Đơn hàng đã được phát thành công.
5.CHOXULY: Đơn hàng phát chưa thành công, đang chờ xử lý.
6.CHOCHUYENHOAN: Đơn hàng đang được chuyển hoàn lại cho khách hàng.
7.DACHUYENHOAN: Đơn hàng đã được chuyển hoàn lại cho khách hàng.
8.THATLAC: Đơn hàng bị thất lạc.
9.HUY: Đơn hàng đã bị hủy.
10.TICHTHU: Đơn hàng đã bị tịch thu bởi cơ quan chức năng do vi phạm về loại hàng hóa..

TRACKING API KEY

Để lấy apikey, thực hiện các bước như sau:

THÔNG TIN MÃ LỖI

MISSING_APIKEY: Chưa truyền APIKey MISSING_ORDERCODE: Chưa truyền số vận đơn ORDERCODE_MIN_LENGTH: Số vận đơn nhỏ hơn 5 ký tự ORDERCODE_MAX_LENGTH: Số vận đơn tối đa là 20 ký tự ORDERCODE_NOT_FOUND: Số vận đơn không tìm thấy ORDERCODE_DOES_NOT_BELONG_TO_YOUR_ACCOUNT: số vận đơn thuộc tài khoản khác APIKEY_NOT_FOUND: Apikey không tìm thấy APIKEY_LIMIT: Tra cứu vượt quá 200.000 lần/ngày EXCEPTION: Lỗi không xác định, vui lòng liên hệ 247 ORDERCODE_FORMAT_EXCEPTION: Số vận đơn không chứa ký tự đặc biệt (ngoại trừ_-)

LUỒNG TRẠNG THÁI

get
https://tracking.247post.vn
/api/Order/v1/Tracking?ordercode=12345&apikey=1111-1111-1111-1111-111111111
Tracking

Mô tả kết quả trả về

Properties
Description
errorMessage
Thông báo khi có lỗi
errorCode
Mã lỗi
orderCode
Mã đơn hàng
status
Mã trạng thái đơn hàng
statusName
Tên trạng thái đơn hàng
delayNote
Ghi chú/diễn giải khi trễ giao hàng
deliveryNotes
Ghi chú giao hàng
deliveryDate
Ngày giao hàng
receiverName
Tên người nhận
mailerTypeID
Loại hình đơn hàng: HH - Hàng hóa; TL - Tài liệu
length
Chiều dài
width
Chiều rộng
height
Chiều cao
realWeight
Trọng lượng thực tế
calWeight
Trọng lượng quy đổi dựa theo kích thước để tính giá
weight
Trọng lượng
price
Giá tiền
priceFR
Phí chuyển tiếp & hoàn trả
farRegionFeeAmount
Phí giao hàng ở ngoại thành
fuelFeeAmount
Phí xăng xe
vatAmount
Thuế GTGT
totalServiceCost
Tổng tiền phí các dịch vụ
edtFrom
Ngày bắt đầu(Giờ ban ngày tại phương đông)
edtTo
Ngày kết thúc(Giờ ban ngày tại phương đông)
priceInfo
Danh sách các dịch vụ sử dụng có phí
serviceName (priceInfo)
Tên dịch vụ
serviceID (priceInfo)
Mã dịch vụ
cost (priceInfo)
Giá tiền
statuses
Lịch sử cập nhật trạng thái
time (statuses)
Thời gian cập nhật
status (statuses)
Mã trạng thái
statusName (statuses)
Tên trạng thái
trackingName (statuses)
Tên tracking/trạng thái
trackings
Theo dõi lịch sử đơn hàng
statusID (trackings)
Mã trạng thái
statusName (trackings)
Tên trạng thái
postOfficeID (trackings)
Mã bưu cục
postOfficeName (trackings)
Tên bưu cục
provinceID (trackings)
Tỉnh thành của bưu cục
provinceName (trackings)
Tên tỉnh thành của bưu cục
dateChange (trackings)
Ngày cập nhật trạng thái đơn hàng
notes (trackings)
Ghi chú
estimateRoutes
Thời gian dự kiến
confirmImage
Danh sách các hình ảnh xác nhận đon hàng

Mẫu ví dụ

1
/api/Order/v1/Tracking?ordercode=12345&apikey=1111-1111-1111-1111-111111111
Copied!
Last modified 1d ago