Tracking đơn hàng

Tracking đơn hàng. Số lượng tracking không vượt quá 100.000 lần/ngày.

TRẠNG THÁI ĐƠN

1.DALAYHANG: Đơn hàng đã được nhân viên giao nhận của 247Express tới lấy hàng. 2.DANGVANCHUYEN: Đơn hàng đang được vận chuyển bởi 247. 3.DANGDIPHAT: Đơn hàng đang phát 4.PHATTHANHCONG: Đơn hàng đã được phát thành công 5.CHOCHUYENHOAN: Đơn hàng đang được chuyển hoàn lại cho khách hàng 6.DACHUYENHOAN: Đơn hàng đã được chuyển hoàn lại cho khách hàng 7.THATLAC: Đơn hàng bị thất lạc 8.HUY: Đơn hàng đã bị hủy 9.TICHTHU: Đơn hàng đã bị tịch thu bởi cơ quan chức năng do vi phạm về loại hàng hóa.

TRACKING API KEY

Để lấy apikey, thực hiện các bước như sau:

THÔNG TIN MÃ LỖI

MISSING_APIKEY: Chưa truyền APIKey MISSING_ORDERCODE: Chưa truyền số vận đơn ORDERCODE_MIN_LENGTH: Số vận đơn nhỏ hơn 5 ký tự ORDERCODE_MAX_LENGTH: Số vận đơn tối đa là 20 ký tự ORDERCODE_NOT_FOUND: Số vận đơn không tìm thấy ORDERCODE_DOES_NOT_BELONG_TO_YOUR_ACCOUNT: số vận đơn thuộc tài khoản khác APIKEY_NOT_FOUND: Apikey không tìm thấy APIKEY_LIMIT: Tra cứu vượt quá 10.000 lần/ngày EXCEPTION: Lỗi không xác định, vui lòng liên hệ 247 ORDERCODE_FORMAT_EXCEPTION: Số vận đơn không chứa ký tự đặc biệt (ngoại trừ_-)

LUỒNG TRẠNG THÁI

get
Tracking

https://tracking.247post.vn/api/Order/v1/Tracking?ordercode=12345&apikey=1111-1111-1111-1111-111111111
Số lượng tracking không vượt quá 100.000 lần/ngày.
Request
Response
Request
Query Parameters
apiKey
required
string
Liên hệ với 247 để được cung cấp
ordercode
required
string
Mã vận đơn
Response
200: OK
{
"errorMessage":null,
"errorCode":null,
"orderCode":"90007692779",
"status":"30",
"statusName":"HOANTAT",
"delayNote":null,
"deliveryNotes":null,
"deliveryDate":"2020-02-21T16:19:28+07:00",
"receiverName":"_TOÀN",
"mailerTypeID":"HH",
"length":0,
"width":0,
"height":0,
"realWeight":4.5,
"calWeight":0,
"weight":4.5,
"price":127800,
"priceFR":0,
"farRegionFeeAmount":25560,
"fuelFeeAmount":30672,
"vatAmount":43403,
"totalServiceCost":477435,
"edtFrom":"2020-02-21T00:00:00+07:00",
"edtTo":"2020-02-21T00:00:00+07:00",
"priceInfo":[
{
"serviceName":"Chuyển phát nhanh",
"serviceID":"DE",
"cost":127800
},
{
"serviceName":"Phí ngoại thành",
"serviceID":"VSVX",
"cost":25560
},
{
"serviceName":"Phí xăng dầu",
"serviceID":"Fuel",
"cost":30672
},
{
"serviceName":"Phí VAT",
"serviceID":"VAT",
"cost":43403
},
{
"serviceName":"Đóng thùng thanh gỗ",
"serviceID":"DTG",
"cost":50000
},
{
"serviceName":"Phí An ninh",
"serviceID":"HDB",
"cost":200000
}
],
"statuses":[
{
"time":"2020-02-20T11:21:32.733+07:00",
"status":"23",
"statusName":"DALAYHANG"
},
{
"time":"2020-02-20T11:22:41.9+07:00",
"status":"24",
"statusName":"DANGVANCHUYEN"
},
{
"time":"2020-02-21T08:12:38.7+07:00",
"status":"25",
"statusName":"DANGDIPHAT"
},
{
"time":"2020-02-21T16:19:28+07:00",
"status":"30",
"statusName":"HOANTAT"
}
],
"trackings":[
{
"statusID":"0",
"postOfficeID":"LLI",
"provinceID":"HCM",
"provinceName":"HỒ CHÍ MINH",
"dateChange":"2020-02-20T11:21:32.733+07:00",
"postOfficeName":"Bưu cục Lê Lai",
"statusName":"Nhập hệ thống",
"notes":null
},
{
"statusID":"2",
"postOfficeID":"LLI",
"provinceID":"HCM",
"provinceName":"HỒ CHÍ MINH",
"dateChange":"2020-02-20T11:21:32.733+07:00",
"postOfficeName":"Bưu cục Lê Lai",
"statusName":"Đóng gói",
"notes":null
},
{
"statusID":"3",
"postOfficeID":"LLI",
"provinceID":"HCM",
"provinceName":"HỒ CHÍ MINH",
"dateChange":"2020-02-20T11:22:41.9+07:00",
"postOfficeName":"Bưu cục Lê Lai",
"statusName":"Đang chuyển tiếp",
"notes":null
},
{
"statusID":"4",
"postOfficeID":"K3A",
"provinceID":"HCM",
"provinceName":"HỒ CHÍ MINH",
"dateChange":"2020-02-20T12:29:06.713+07:00",
"postOfficeName":"KT vùng 3A",
"statusName":"Đến bưu cục",
"notes":". Đã nhận: 0/4 phiếu."
},
{
"statusID":"2",
"postOfficeID":"K3A",
"provinceID":"HCM",
"provinceName":"HỒ CHÍ MINH",
"dateChange":"2020-02-20T19:45:00.177+07:00",
"postOfficeName":"KT vùng 3A",
"statusName":"Đóng gói",
"notes":null
},
{
"statusID":"3",
"postOfficeID":"K3A",
"provinceID":"HCM",
"provinceName":"HỒ CHÍ MINH",
"dateChange":"2020-02-20T22:58:04.713+07:00",
"postOfficeName":"KT vùng 3A",
"statusName":"Đang chuyển tiếp",
"notes":null
},
{
"statusID":"4",
"postOfficeID":"K1A",
"provinceID":"HNI",
"provinceName":"HÀ NỘI",
"dateChange":"2020-02-21T04:10:07.743+07:00",
"postOfficeName":"KT vùng 1",
"statusName":"Đến bưu cục",
"notes":"TH 50013061973"
},
{
"statusID":"2",
"postOfficeID":"K1A",
"provinceID":"HNI",
"provinceName":"HÀ NỘI",
"dateChange":"2020-02-21T05:05:01.547+07:00",
"postOfficeName":"KT vùng 1",
"statusName":"Đóng gói",
"notes":null
},
{
"statusID":"3",
"postOfficeID":"K1A",
"provinceID":"HNI",
"provinceName":"HÀ NỘI",
"dateChange":"2020-02-21T05:43:23.02+07:00",
"postOfficeName":"KT vùng 1",
"statusName":"Đang chuyển tiếp",
"notes":null
},
{
"statusID":"4",
"postOfficeID":"BNH",
"provinceID":"BNH",
"provinceName":"BẮC NINH",
"dateChange":"2020-02-21T08:12:38.69+07:00",
"postOfficeName":"Trung tâm Bắc Ninh",
"statusName":"Đến bưu cục",
"notes":""
},
{
"statusID":"10",
"postOfficeID":"BNH",
"provinceID":"BNH",
"provinceName":"BẮC NINH",
"dateChange":"2020-02-21T08:12:38.7+07:00",
"postOfficeName":"Trung tâm Bắc Ninh",
"statusName":"Giao bưu tá phát",
"notes":""
},
{
"statusID":"5",
"postOfficeID":"BNH",
"provinceID":"BNH",
"provinceName":"BẮC NINH",
"dateChange":"2020-02-21T08:12:38.7+07:00",
"postOfficeName":"Trung tâm Bắc Ninh",
"statusName":"Đi phát",
"notes":""
},
{
"statusID":"6",
"postOfficeID":"BNH",
"provinceID":"BNH",
"provinceName":"BẮC NINH",
"dateChange":"2020-02-21T16:19:28+07:00",
"postOfficeName":"Trung tâm Bắc Ninh",
"statusName":"Phát thành công",
"notes":null
}
],
"confirmImage":[
"https://247post.vn/static/images/logo_red.png"
]
}

Mẫu ví dụ

/api/Order/v1/Tracking?ordercode=12345&apikey=1111-1111-1111-1111-111111111