247API
Search…
Tính giá
API tính giá cước dịch vụ của 247. Giá cước mang tính chất tham khảo.
post
/Api/Customer/GetPriceForCustomerAPI
GetPriceForCustomerAPI

Mẫu ví dụ:

1
{
2
"ToProvinceName": "Hồ Chí Minh",
3
"ToDistrictName": "Quận 1",
4
"ToWardName": "Phường Bến Nghé",
5
"Length": 20,
6
"Width": 25,
7
"Height": 30,
8
"RealWeight": 5,
9
"ClientHubID": "6191",
10
"ServiceTypeID": "ED",
11
"ExtraServices": [
12
{
13
"ServiceID": "PNG"
14
},
15
{
16
"ServiceID": "BHVC"
17
}
18
]
19
}
Copied!
Last modified 3mo ago