Tính giá

API tính giá cước dịch vụ của 247. Giá cước mang tính chất tham khảo.

post
GetPriceForCustomerAPI

/Api/Customer/GetPriceForCustomerAPI
Request
Response
Request
Body Parameters
ServiceTypeID
required
string
Mã dịch vụ
ClientHubID
required
number
Mã điểm lấy hàng
RealWeight
required
string
Trọng lượng thực (trọng lượng sau khi đã đóng gói) (kg)
Height
required
number
Chiều cao (truyền 0 nếu chưa xác định được kích thước) (cm)
Width
required
number
Độ rộng (truyền 0 nếu chưa xác định được kích thước) (cm)
Length
required
number
Chiều dài (truyền 0 nếu chưa xác định được kích thước) (cm)
ToWardName
optional
string
Phường xã đến
ToDistrictName
required
string
Quận huyện đến
ToProvinceName
required
string
Tỉnh thành đến
Response
200: OK
{
"ToProvinceName": "Hồ Chí Minh",
"ToDistrictName": "Quận 1",
"ToWardName": "Phường Bến Nghé",
"Length": 60,
"Width": 60,
"Height": 60,
"RealWeight": 60,
"CustomerID": "KH17E-TXN-011",
"ClientHubID": "6191",
"ServiceTypeID": "COD",
"ExtraServices": [
{
"ServiceID": "PNG"
},
{
"ServiceID": "BHVC"
}
]
}

Mẫu ví dụ:

{
"ToProvinceName": "Hồ Chí Minh",
"ToDistrictName": "Quận 1",
"ToWardName": "Phường Bến Nghé",
"Length": 20,
"Width": 25,
"Height": 30,
"RealWeight": 5,
"ClientHubID": "6191",
"ServiceTypeID": "ED",
"ExtraServices": [
{
"ServiceID": "PNG"
},
{
"ServiceID": "BHVC"
}
]
}