Danh sách dịch vụ chính

API lấy danh sách dịch vụ chính của 247Express được cung cấp

post
GetServiceTypes

/Api/Customer/GetServiceTypes
Request
Response
Request
Response
200: OK
{
"ServiceTypes": [
{
"ServiceTypeID": "DE",
"ServiceTypeName": "Chuyển phát nhanh",
"CalculateVolumetric": 6000
},
{
"ServiceTypeID": "DF",
"ServiceTypeName": "Chuyển phát tiết kiệm",
"CalculateVolumetric": 6000
},
{
"ServiceTypeID": "ED",
"ServiceTypeName": "Dịch vụ COD",
"CalculateVolumetric": 6000
},
{
"ServiceTypeID": "GSQ",
"ServiceTypeName": "Ghi số quốc tế",
"CalculateVolumetric": 0
},
{
"ServiceTypeID": "IE",
"ServiceTypeName": "Chuyển phát nhanh quốc tế",
"CalculateVolumetric": 5000
},
{
"ServiceTypeID": "IM",
"ServiceTypeName": "Chuyển phát tiết kiệm quốc tế",
"CalculateVolumetric": 5000
},
{
"ServiceTypeID": "TC",
"ServiceTypeName": "Dịch vụ hàng gom",
"CalculateVolumetric": 0
},
{
"ServiceTypeID": "TF",
"ServiceTypeName": "Dịch vụ vận tải",
"CalculateVolumetric": 3000
}
],
"ErrorMessage": null,
"IsError": false,
"ErrorCode": null,
"StatusCode": 0,
"IsPassError": false
}

Mẫu ví dụ

{}

Mô tả kết quả trả về

Trường

Mô tả

ServiceTypeID

Mã dịch vụ chính

ServiceTypeName

Tên dịch vụ chính

CalculateVolumetric

Tính trọng lượng quy đổi Length x Width x Height / CalculateVolumetric