Danh sách địa chỉ

API lấy danh sách các điểm lấy hàng của khách hàng(client hub)

post
CustomerGetClientHubs

/Api/Customer/CustomerGetClientHubs
Lấy danh sách các địa chỉ (ClientHubs).
Request
Response
Request
Body Parameters
GetFullAddress
optional
boolean
True: Lấy tất cả địa chỉ bao gồm đã duyệt và chưa duyệt False: chỉ lấy các địa chỉ đã duyệt
Response
200: OK
{
"Errors": [],
"ErrorMessage": "",
"Hubs": [
{
"ClientHubID": 1158,
"Address": "nguyễn huệ",
"ContactName": "SAIGONBPO",
"ContactPhone": "0963225098",
"ManagerName": null,
"ManagerPhone": null,
"IsMain": true,
"DistrictName": "Quận Một",
"ProvinceName": "HỒ CHÍ MINH",
"WardName": "Phường Bến Nghé",
"StatusName": "Đã duyệt",
"Phone": "0963225098",
"IsEnable": false
}
]
}

Mẫu ví dụ

{
"GetFullAddress": true
}