SSO - Đăng nhập

Hướng dẫn tạo API đăng nhập

post
SSO Đăng nhập

/api/Client/ClientLogin
NOTE: vui lòng sử dụng tài khoản được 247 cung cấp
Request
Response
Request
Headers
Content-Type
required
string
Content Type
Body Parameters
UserName
required
string
UserName
Password
optional
string
Mật khẩu
Response
200: OK
Đăng nhập thành công
Mẫu ví dụ khi đăng nhập thành công:
{
"ClientID": 2876,
"ClientName": "Lê Thanh Tùng",
"Token": "e93e4ad62b8b35d5361bb12f2de77330e834ac0a1e6a6fa39f4c920d0646e198",
"Errors": [],
"ErrorMessage": ""
}
Mẫu ví dụ khi đăng nhập không thành công:
{
"ClientID": 0,
"ClientName": null,
"Token": null,
"Errors": [
{
"ErrorMessage": "Tên tài khoản hoặc mật khẩu không đúng!",
"PropertyName": null
}
],
"ErrorMessage": " | Tên tài khoản hoặc mật khẩu không đúng! | Tên tài khoản hoặc mật khẩu không đúng! | Tên tài khoản hoặc mật khẩu không đúng!"
}

Mẫu đăng nhập

{
UserName:"TXN-KH18-0059",
Password:"[email protected]"
}