Header Request

Mô tả cấu hình header cho request API

post
API

https://api.247post.vn/api/API
Tất cả Customer API đều sử dụng mẫu header bên dưới để xác thực
Request
Response
Request
Headers
Content-Type
optional
string
application/json
ClientID
required
string
Mã khách hàng
token
optional
string
Token được lấy từ API đăng nhập
Response
200: OK