Lấy ảnh vận đơn

API lấy danh sách ảnh của một vận đơn

post
GetOrderImages

/Api/Customer/GetOrderImages
Request
Response
Request
Body Parameters
OrderCode
required
string
Mã vận đơn
Response
200: OK
{
"Items": [
{
"No": 1,
"OrderCode": "123456789",
"ImageURL": "https://www.dropbox.com/s/39raazlyjhotdi/123456789-1-image-1892fa10-61db-4446-8679-fcbede8ff542.jpg?dl=1"
},
{
"No": 2,
"OrderCode": "123456789",
"ImageURL": "https://www.dropbox.com/s/8nntd5rgidma4n/123456789-1-image-a3ba444b-e6d4-48c3-a4b0-d419d2e96979.jpg?dl=1"
},
{
"No": 3,
"OrderCode": "123456789",
"ImageURL": "https://www.dropbox.com/s/qyfr0kkhqajsbw/123456789-1-image-25dfed28-6885-48d1-b2eb-638e389146a4.jpg?dl=1"
},
{
"No": 4,
"OrderCode": "123456789",
"ImageURL": "https://www.dropbox.com/s/elzsazr502ijkq/123456789-1-image-93fc383a-90eb-4c41-ac62-50ea58ad3e74.jpg?dl=1"
},
{
"No": 5,
"OrderCode": "123456789",
"ImageURL": "https://www.dropbox.com/s/j63171se6m6sxs/123456789-1-image-e770a911-f81b-41c7-be53-af90976b7146.jpg?dl=1"
}
],
"Errors": [],
"ErrorMessage": ""
}

Mẫu ví dụ

{
OrderCode: "123456789"
}