Tạo đơn hàng

API tạo đơn hàng 247

post
CustomerAPICreateOrder

/Api/Customer/CustomerAPICreateOrder
Request
Response
Request
Body Parameters
ClientHubID
required
number
Mã địa chỉ khách hàng
required
string
Số điện thoại người gửi
SenderName
optional
string
Tên người gửi
SenderProvinceName
optional
string
Tên Tỉnh/Thành phố người gửi
SenderDistrictName
optional
string
Tên Quận/Huyện người gửi
SenderWardName
optional
string
Tên Phường/Xã người gửi
SenderDetailAddress
optional
string
Địa chỉ người gửi chi tiết
SenderAddress
optional
string
Địa chỉ người gửi
CustomerSOId
optional
string
Mã phiếu giao khách hàng
EPT
optional
object
Thời gian lấy hàng dự kiến
EDT
optional
object
Thời gian giao hàng dự kiến
CustomerPrice
optional
number
Phí vận chuyển từ khách hàng
CustomerPrepay
optional
number
Trả trước từ khách hàng
CustomerOrderDate
optional
object
Ngày đặt hàng
ReceiverPhone
optional
string
Số điện thoại người nhận
ReceiverName
required
string
Tên người nhận
ReceiverAddress
required
string
Địa chỉ đầy đủ của người nhận (bao gồm địa chỉ chi tiết, xã + huyện + tỉnh)
ReceiverProvinceName
required
string
Tên Tỉnh/Thành phố người nhận
ReceiverDistrictName
required
string
Tên Quận/Huyện người nhận
ReceiverWardName
required
string
Tên Phường/Xã người nhận
RealWeight
optional
number
Trọng lượng thực tế (kg)
Length
required
number
Chiều dài (cm)
Width
required
number
Chiều rộng (cm)
Height
required
number
Chiều cao (cm)
Quantity
required
number
Số lượng
Note
required
string
Ghi chú
ServiceTypeID
optional
string
Mã dịch vụ
MailerType
required
string
Mã loại hàng hóa vận chuyển: HH - Hàng hóa. TL - Tài liệu.
CODAmount
required
number
Tiền thu người nhận
ExternalCode
optional
string
Mã vận đơn khách hàng
FromLat
optional
number
Latitude địa chỉ gửi hàng
FromLng
optional
number
Longitude địa chỉ gửi hàng
ToLat
optional
number
Latitude địa chỉ nhận hàng
ToLng
optional
number
Longitude địa chỉ nhận hàng
SpecialInstructionId
optional
number
Mã ghi chú đặc biệt chỉ đối với đơn hàng COD: 1 - Cho xem hàng. 0 - Không cho xem hàng.
InformFee
required
string
Giá trị kê khai. Các trường hợp lưu ý khi kê khai: 1 - Trọng lượng tính giá >= 2.5kg bắt buộc chọn Loại hình = HH(hàng hóa) 2 - Loại hình = HH bắt buộc nhập giá trị kê khai 3 - Đơn chọn DVBH (Dịch vụ bảo hiểm) thì bắt buộc nhập giá trị kê khai.
ExtraServices
required
array
Danh sách các dịch vụ gia tăng
Items
optional
array
Danh sách hàng hóa đồng kiểm: { "No": Số thứ tự, "ItemID": Mã hàng hóa, "ItemName": Tên hàng hóa, "UnitName": Đơn vị tính, "Qty": Số lượng, "UnitPrice": Đơn giá, "UnitPricePromo": Đơn giá ưu đãi, "Amount": Thành tiền, "Notes": Ghi chú về mặt hàng, "Imeis": Các số imei của từng mặt hàng cụ thể(nếu có truyền thông tin này sang thì sẽ đồng kiểm từng imei) [ { "No": Số thứ tự, "Imei": Số imei }, { "No": Số thứ tự, "Imei": Số imei } ] }
FromMP
optional
string
Từ market place
Response
200: OK
{
"Errors": [],
"ErrorCode": "0",
"OrderInfo": {
"OrderCode": "HD000003",
"TotalServiceCost": 44176,
"ExtraServices": [
{
"ServiceName": "Chuyển phát nhanh",
"ServiceID": "DE",
"Cost": 16800
},
{
"ServiceName": "Hàng đông lạnh",
"ServiceID": "HDL",
"Cost": 15000
},
{
"ServiceName": "Báo phát",
"ServiceID": "BP",
"Cost": 5000
},
{
"ServiceName": "Phí xăng dầu",
"ServiceID": "Fuel",
"Cost": 3360
},
{
"ServiceName": "Phí VAT",
"ServiceID": "VAT",
"Cost": 4016
}
]
},
"ErrorMessage": ""
}

Mẫu ví dụ

{
"OrderInfo":{
"ClientHubID":11583,
"SenderPhone":"0908269282",
"SenderName":"Công ty ABC",
"SenderProvinceName":"Hồ Chí Minh",
"SenderDistrictName":"Quận 7",
"SenderWardName":"Phường Tân Phú",
"SenderDetailAddress":"12 Tân Trào",
"SenderAddress":"12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh",
"EPT":"2020-04-01 09:00:00",
"EDT":"2020-04-03 10:00:00",
"CustomerOrderDate":"2020-03-30 09:00:00",
"CustomerPrice":30000000,
"CustomerPrepay":1000000,
"CustomerSOId":"HD000003AB",
"ReceiverPhone":"01245469282",
"ReceiverName":"Trương Chí Nhân",
"ReceiverAddress":"111 Lý Chính Thắng, phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam",
"ReceiverProvinceName":"Hồ Chí Minh",
"ReceiverDistrictName":"Quận 3",
"ReceiverWardName":"Phường 7",
"RealWeight":20,
"Length":11,
"Width":33,
"Height":44,
"Quantity":1,
"Note":"Cho thử hàng",
"ServiceTypeID":"DE",
"MailerType":"HH",
"CODAmount":500000,
"ExternalCode":"HD000003",
"FromLat":0,
"FromLng":0,
"ToLat":0,
"ToLng":0,
"SpecialInstructionId":1,
"InformFee":2500000,
"ExtraServices":[
{
"ServiceID":"HDL",
"Type":2
},
{
"ServiceID":"BP",
"Type":2
}
],
"Items":[
{
"No":1,
"ItemID":"IP11BLUE",
"ItemName":"Iphone 11 Blue",
"UnitName":"CAI",
"Qty":2,
"UnitPrice":22000000,
"UnitPricePromo":22000000,
"Amount":44000000,
"Notes":"",
"Imeis":[
{
"No":1,
"Imei":"353344667789"
},
{
"No":2,
"Imei":"373344667788"
}
]
},
{
"No":2,
"ItemID":"OPSAMSUNGS20",
"ItemName":"Ốp Samsung Galaxy S20",
"UnitName":"CAI",
"Qty":5,
"UnitPrice":100000,
"UnitPricePromo":100000,
"Amount":50000,
"Notes":""
}
],
"FromMP":""
}
}