Hủy đơn hàng

Hủy đơn hàng khi đơn hàng mới tạo hoặc đang ở trạng thái đã tiếp nhận.

post
CancelOrder

/Api/Customer/CancelOrder
Request
Response
Request
Body Parameters
OrderCode
required
string
Mã đơn hàng
Response
200: OK
Hủy thành công.
{
"Errors": [],
"ErrorMessage": ""
}

Mẫu ví dụ

{
"OrderCode":"WKH091808-00002",
}