Cập nhật đơn hàng

API cập nhật thông tin đơn hàng

post
CustomerAPIUpdateOrder

/api/Customer/CustomerAPIUpdateOrder
Request
Response
Request
Body Parameters
Note
optional
string
Ghi chú
ExtraService
optional
array
Danh sách dịch vụ GTGT
InformFee
optional
number
Giá trị kê khai. Các trường hợp lưu ý khi kê khai: 1 - Trọng lượng tính giá >=2.5kg bắt buộc chọn loại hình = HH (hàng hóa). 2 - Loại hình = HH bắt buộc nhập giá trị kê khai. 3 - Đơn chọn DVBH (Dịch vụ bảo hiểm) thì bắt buộc nhập giá trị kê khai.
SpecialInstructionId
optional
string
Mã ghi chú đặc biệt đối với đơn hàng COD: 1 - Cho xem hàng. 0 - Không cho xem hàng.
MailerType
optional
string
Mã loại hàng hóa vận chuyển: HH - Hàng hóa. TL - Tài liệu.
ToLng
optional
string
Longitude địa chỉ nhận
ToLat
optional
string
Latitude địa chỉ nhận
FromLng
optional
string
Longitude địa chỉ gửi
FromLat
optional
string
Latitude địa chỉ gửi
ExternalCode
optional
string
Mã đơn hàng khách hàng
CODAmount
optional
number
Tiền COD thu người nhận
ServiceTypeID
optional
string
Mã dịch vụ chính
Height
optional
number
Chiều cao (cm)
Width
optional
number
Chiều rộng (cm)
Length
optional
number
Độ dài (cm)
Quantity
optional
integer
Số lượng
RealWeight
optional
number
Cân nặng (kg)
ReceiverWardName
required
string
Phường xã người nhận
ReceiverDistrictName
required
string
Quận huyện người nhận
ReceiverProvinceName
required
string
Tỉnh thành người nhận
ReceiverAddress
required
string
Địa chỉ người nhận
ReceiverName
required
string
Tên người nhận
ReceiverPhone
required
string
Số điện thoại người nhận
ClientHubID
optional
integer
Mã địa chỉ gửi hàng
OrderCode
optional
string
Mã vận đơn
Response
200: OK
{
"Errors": [],
"ErrorCode": "0",
"OrderInfo": {
"OrderCode": "HD000003",
"TotalServiceCost": 44176,
"ExtraServices": [
{
"ServiceName": "Chuyển phát nhanh",
"ServiceID": "DE",
"Cost": 16800
},
{
"ServiceName": "Hàng đông lạnh",
"ServiceID": "HDL",
"Cost": 15000
},
{
"ServiceName": "Báo phát",
"ServiceID": "BP",
"Cost": 5000
},
{
"ServiceName": "Phí xăng dầu",
"ServiceID": "Fuel",
"Cost": 3360
},
{
"ServiceName": "Phí VAT",
"ServiceID": "VAT",
"Cost": 4016
}
]
},
"ErrorMessage": ""
}

Mẫu ví dụ

{
"OrderInfo": {
"OrderCode": "HDS0003",
"ClientHubID": 2986,
"ReceiverPhone": "0909123456",
"ReceiverName": "Nguyễn Văn A",
"ReceiverAddress": "111 Lý Chính Thắng, phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh, Việt Nam",
"ReceiverProvinceName": "Hồ Chí Minh",
"ReceiverDistrictName": "Quận 3",
"ReceiverWardName": "Phường 7",
"RealWeight": 10,
"Length": 11,
"Width": 33,
"Height": 44,
"Quanlity": 1,
"Note": "Cho thử hàng",
"ServiceTypeID": "ED",
"CODAmount": 2500000,
"ExternalCode": "HD000003",
"FromLat": 0,
"FromLng": 0,
"ToLat": 0,
"ToLng": 0,
"MailerType": "HH",
"SpecialInstructionId": 1,
"InformFee": 2500000,
"ExtraServices": [
{
"ServiceID": "PTN",
"Type": 2
},
{
"ServiceID": "BHVC",
"Type": 2
}
]
}
}