Webhooks

Mẫu ví dụ API tích hợp phía khách hàng sử dụng API. Đối tác sử dụng dịch của 247, cung cấp API tương ứng bên dưới để 247 thực hiện trả lại trạng thái đơn hàng.

  • Sử dụng RESTful APIs

  • Content-Type: application/json

  • Hỗ trợ một trong các cơ chế xác thực sau:

    • Apikey

    • Basic Authentication

    • Oauth2

post
Cập nhật trạng thái đơn hàng

/IntergrationAPI
Request
Response
Request
Headers
Content-Type
required
string
ContentType
Body Parameters
Time
optional
object
Thời điểm phát sinh sự kiện
TransactionId
required
string
Mã giao dịch
DeliveryDate
required
object
Ngày phát
ReceiverName
required
string
Tên người nhận
Mailman
required
string
Nhân viên phát thư
DeliveryNotes
required
string
Ghi chú phát
DelayNotes
required
string
Lý do chưa phát thành công
RequestFeedbackCount
required
integer
Số lần yêu cầu phản hồi
Description
required
string
Mô tả trạng thái
StatusName
required
string
Tên trạng thái
Status
required
integer
Mã trạng thái
OrderCode
required
string
Mã vận đơn
ApiKey
required
string
APIkey xác thực giữa 2 bên
Response
200: OK
Cake successfully retrieved.
// Success
{
"IsError": false,
"ErrorMessage": ""
}
// Error
{
"IsError": true,
"ErrorMessage": "Mô tả lỗi"
}

Mẫu ví dụ

{
"ApiKey": "EBD2E298-20AC-483F-80EC-B51CF8D79A2A",
"OrderCode": "2471900009205",
"Status": "25",
"StatusName": "DANGDIPHAT",
"Description": "Change order status: DANGVANCHUYEN ==> DANGDIPHAT",
"RequestFeedbackCount": 0,
"DelayNotes": null,
"DeliveryNotes": null,
"Mailman": null,
"DeliveryDate": '2019-08-07 11:24:12',
"ReceiverName": 'THANH',
"TransactionId": "e07147ce-ebdb-47c6-ac96-959222494dbe",
"Time": "2019-08-07T11:24:12.4946223+07:00"
}